Tìm kiếm

Tờ khai lệ phí môn bài

Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016)Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.