Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật đối với nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp nước ngoài (Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành (Điều 5 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014).

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài thành lập Chi nhánh tại Việt Nam, thì thực hiện việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo phương pháp khấu trừ và kê khai (Mục 2 Điều 8 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014).

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không thành lập Chi nhánh tại Việt Nam, thì thực hiện việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo phương pháp trực tiếp (Mục 3 Điều 11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014).

Đối với việc nộp thuế theo phương pháp trực tiếp:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:

Stt Ngành kinh doanh  Tỷ lệ % để tính thuế
GTGT 
1 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
2 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
3 Hoạt động kinh doanh khác 

(Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

Stt Ngành kinh doanh  Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 
1 Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms} 
2 Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan 
3 Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino  10 
4 Dịch vụ tài chính phái sinh 
5 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển 
6 Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 
7 Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) 
8 Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm  0,1 
9 Lãi tiền vay 
10 Thu nhập bản quyền  10 

(Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành sau khi được cấp giấy phép xây dựng ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?