Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại thuế, phí và lệ phí khi chuyển nhượng bất động sản được thực hiện như thế nào ? khi phát sinh giao dịch bán, chuyển nhượng nhà ở, bất động sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ? 

Chào bạn!

Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%. Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng (Điều 12 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, thì thu nhập được miễn thuế khi đáp ứng được các điều kiện sau: Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó); Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày; Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ (Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Lệ phí trước bạ:

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau (Khoản 2 Điều 95 Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013).

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%), nhà, đất mức thu là 0,5% (Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016).

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều này để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương (Điểm a khoản 2 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Lệ phí địa chính:

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Phí công chứng hợp đồng:

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

Stt Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

09 Jan, 2019// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục khấu trừ thuế cho cá nhân có thu nhập tại Việt Nam ?