Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự:

Khi ra bản án, quyết định, Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại phải giải thích cho đương sự, đồng thời ghi rõ trong bản án, quyết định về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án (Điều 26 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Thời hiệu yêu cầu thi hành án:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án (Khoản 1 Điều 30 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án:

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

Nội dung yêu cầu thi hành án;

Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có (Khoản 1, 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Phí thi hành án:

Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định (Khoản 7 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng (Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự

02 Jun, 2020// Nhóm: LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự, dành cho cá nhân người được thi hành án ?

Mẫu đơn doanh nghiệp yêu cầu thi hành án dân sự

Mẫu đơn doanh nghiệp yêu cầu thi hành án dân sự

02 Jun, 2020// Nhóm: LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự, dành cho doanh nghiệp, tổ chức là pháp nhân được thi hành án