Tìm kiếm

Tờ khai lệ phí môn bài ?

Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016) ?