Tìm kiếm

Mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh online

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty hợp danh online ?

Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc: Phụ lục II-5 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện: Phụ lục II-8 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện: Phụ lục II-9 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện: Phụ lục II-10 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Phụ lục II-25 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi đang triển khai thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân ?

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm: được doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến trong công tác quản lý nhân sự và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của mỗi công ty tại Việt Nam