Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ?

Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ?

Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài, doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm kê khai và nộp thuế môn bài không ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan theo quy định của pháp luật đối với nội dung về thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ? 

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013).

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi (Khoản 2 Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006).

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (Khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Như vậy, thời hạn phải nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài.

Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, thì có thể bị xem xét việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh ?

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh ?

03 Sep, 2016// Nhóm: 24_HÀNH CHÍNH

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập công ty tại Đà Nẵng, Việt Nam