Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập Công ty FDI tại Đà Nẵng Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Để thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam:

Sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì bạn lại phải tiếp tục thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam:

Đối với loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có ở biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không phải là ngành nghề kinh doanh còn có hạn chế đầu tư và được Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư theo hình thức thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO WT/ACC/VNM/48/Add.2

Liên hệ:

Điện thoại 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 


LIÊN QUAN

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

05 Apr, 2023// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài bán, chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

Các hình thức đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam ?

05 Apr, 2023// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

20 Apr, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Công ty tại Việt Nam có thể lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định pháp luật của nước đó ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

20 Apr, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Công ty tại Việt Nam lập chi nhánh ở nước ngoài theo quy định pháp luật của nước đó ?

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

26 Mar, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam