Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

Nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, có được phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới hình thức thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (Khoản 2 Điều 36 Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây: Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính; Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam; Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ (Khoản 4 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015).

Vốn pháp định:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

Vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại Điều 5 Nghị định này (Khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019).

Như vậy, nhà đầu tư là doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, được phép thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam./.

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

02 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ?

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12 Mar, 2018// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam