Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp, người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là trên 183 ngày, tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật (Điểm a, b Khoản 1 Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Khai quyết toán thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm, trừ các trường hợp sau: Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp hàng quý mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà phần thu nhập vãng lai này bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế tại nguồn nếu không có nhu cầu thì không quyết toán thuế; Phần thu nhập của cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua theo quy định tại Điều 11 Nghị định này; Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015).

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với các trường hợp nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015).

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế (Điều 26 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan; Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan của cá nhân (Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016).

Hồ sơ khai quyết toán:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau: Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài. Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nếu có (Tiết b.2 Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email:dmslawfirm@gmail.com

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

09 Jan, 2019// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục khấu trừ thuế cho cá nhân có thu nhập tại Việt Nam ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam