Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

Cá nhân là người nước ngoài có thể thực hiện thủ tục mở, phát hành và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về việc sử dụng thẻ ATM mở tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Đối tượng được sử dụng thẻ ATM:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016:

“1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước”.

- Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi thông tư 19/2016/TT-NHNN:

“4. Trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.”

Phát hành thẻ ATM bằng phương thức điện tử:

- Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 sửa đổi thông tư 19/2016/TT-NHNN:

“5. Việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử tại Điều này không áp dụng với các đối tượng tại điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16 Thông tư này. TCPHT chỉ phát hành thẻ bằng phương thức điện tử cho khách hàng cá nhân là người nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này đối với thẻ ghi nợ”.

Như vậy, đối với cá nhân là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên mới có thể được sử dụng thẻ ATM mở tại Ngân hàng ở Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016;

- Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 sửa đổi thông tư 19/2016/TT-NHNN./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Anh, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

24 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

18 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

18 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ ?