Câu hỏi

Mục lục Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Trả lời

MỤC LỤC

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG

Điều 3. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 23 của Luật

Điều 4. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 23 của Luật

Điều 5. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật

Điều 6. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật trong trường hợp người bị thiệt hại bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Điều 7. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật trong trường hợp công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật

Điều 8. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật trong trường hợp bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Điều 9. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật trong trường hợp người bị thiệt hại mất hoặc suy giảm khả năng lao động

Điều 10. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết quy định tại Điều 25 của Luật và thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại Điều 26 của Luật

Điều 11. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Luật

Điều 12. Xác định các chi phí khác được bồi thường quy định tại Điều 28 của Luật

Chương III

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Điều 13. Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Điều 14. Cách thức xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 của Luật

Điều 15. Tài liệu, chứng cứ làm căn cứ xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 của Luật

Điều 16. Yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật

Điều 17. Định giá tài sản, giám định thiệt hại quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật

Điều 18. Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật

Điều 19. Tham gia xác minh thiệt hại quy định tại Khoản 4 Điều 45 của Luật

Điều 20. Báo cáo xác minh thiệt hại quy định tại Khoản 3 Điều 45 của Luật

Điều 21. Thương lượng việc bồi thường quy định tại Khoản 3 Điều 46 của Luật

Điều 22. Chủ động phục hồi danh dự quy định tại Điều 57 của Luật

Điều 23. Thành Phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai quy định tại Điều 58 của Luật

Điều 24. Nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai

Điều 25. Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai quy định tại Điều 59 của Luật

Chương IV

TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

Điều 26. Xác định mức hoàn trả quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 65 của Luật

Điều 27. Giảm mức hoàn trả quy định tại Khoản 4 Điều 65 của Luật

Điều 28. Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả quy định tại Điều 66 của Luật

Điều 29. Phương thức làm việc của Hội đồng quy định tại Điều 66 của Luật

Điều 30. Quyết định hoàn trả quy định tại Điều 66 của Luật

Điều 31. Xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 69 của Luật

Chương V

TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 32. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 40 của Luật

Điều 33. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại Khoản 4 Điều 41 của Luật

Điều 34. Thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Điều 35. Báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước quy định tại các Điều 73, 74 và 75 của Luật

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Điều 37. Trách nhiệm thi hành

LIÊN QUAN

Mục lục Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017

Mục lục Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.