Câu hỏi

Mục lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành.

Trả lời

MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

- Điều này được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

- Điều này được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

- Khoản 1 Điều này, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

- Khoản 4 Điều này, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

- Khoản 1 Điều này được hướng dẫn tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

LIÊN QUAN

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.