Câu hỏi

Trường hợp công ty thuộc sở hữu của ba (03) thành viên, mua toàn bộ một (01) công ty tnhh htv trở lên thuộc sở hữu của hai (02) doanh nghiệp khác, cùng đầu tư góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh thương mại xuất nhập khẩu, bán buôn hàng hóa ?

Trả lời

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng:

Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp:

Thành viên công ty tnhh htv có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Như vậy, công ty thuộc sở hữu của 03 thành viên, chỉ có thể mua công ty do 02 doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu, thông qua hình thức nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thành lập công ty của 02 doanh nghiệp này.

Đăng ký thay đổi thành viên:

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có:

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức;

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Khoản 2 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng (Khoản 3 Điều 53 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014). 

Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Đối tượng không chịu thuế GTGT:  Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật (Điểm d Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018).

Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT):

Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau: Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (Điểm 2. 1 Khoản 2 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018).

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn (Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015).

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - Giá mua phần vốn góp chuyển nhượng - Chi phí chuyển nhượng.

- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng.

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp (Điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015).

Kê khai thuế, nộp thuế:

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn (Khoản 7 Điều 12 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).

Tóm lại, việc mua công ty sẽ phải thực hiện thông qua thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khi ghi hóa đơn GTGT, doanh nghiệp chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp, doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế TNDN theo quy định của pháp luật./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc 

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?