Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà thầu hoạt động xây dựng cso thể áp dụng các loại mẫu hợp đồng xây dựng nào tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam:

Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng (Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015). Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư (Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015). Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - Procurement - Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng. Mẫu hợp đồng EPC được công bố kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC).

Mẫu hợp đồng EPC

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: Luật Xây dựng

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: Luật Xây dựng

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: Luật Xây dựng

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?