Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam ? 

Chào bạn!

Luật Nhà ở quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản (Điều 1 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014).

Mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 19, phụ lục số 20 và phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này (Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016):

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư 

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này (Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng):

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở (Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016):

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài mua căn hộ chung cư tại Việt Nam

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam ?

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: Luật Nhà ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý về Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014