Biểu mẫu

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện: Phụ lục II-8 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Hồ sơ

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

PHỤ LỤC II-8

TÊN DOANH NGHIỆP[1]
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …[2]/TB-…[3] [4], ngày … tháng … năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …

Mã số doanh nghiệp: …

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …

Ngày cấp: …/ …/ … Nơi cấp: …

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: …

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …

- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: …

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)  Dấu hộp, chất liệu su liền mực, màu mực của con dấu là màu đỏ

2. Số lượng con dấu: …[5]

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày  .... tháng  ...  năm  ...

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan hữu quan giải quyết, giúp đỡ theo quy định của pháp luật;

- ...

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)[6]

[7]

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện: Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

[1] Ghi tên doanh nghiệp

[2] Ghi số cho văn bản

[3] Ghi ký hiệu của doanh nghiệp hoặc bộ phận ban hành văn bản (nếu cần)

[4] Ghi địa danh tỉnh/ thành phố nơi ban hành văn bản

[5] Ghi số lượng con dấu

[6] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này

[7] Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật

LIÊN QUAN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân: Được quy định chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh hai thành viên trở lên online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh htv trở lên hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty tnhh htv trở lên online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh một thành viên online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh mtv hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty tnhh mtv online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty hợp danh online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty hợp danh hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty hợp danh online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty cổ phần online ?