Biểu mẫu

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng (Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Hồ sơ

Mẫu thông báo về mẫu con dấu

CÔNG TY LUẬT TNHH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/TB …, ngày   tháng  … năm …

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp …;

- Đoàn Luật sư …;

- Các cơ quan hữu quan.

Công ty Luật TNHH … (sau đây gọi tắt là công ty);

Giấy CNĐKHĐ số: …/TP/ĐKHĐ, cấp ngày …/…/…, tại Sở Tư pháp …;

Mã số thuế: …;

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
  ... Dấu hộp, chất liệu su liền mực, màu mực của con dấu là màu đỏ

Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày … tháng … năm …

Công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu./.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về mẫu con dấu: Tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Giám đốc công ty có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu và ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình (Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, căn cứ vào các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây (Khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012)

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, được soạn trên cơ sở các mẫu giấy tờ ban hành theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.