Biểu mẫu

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng ?

Hồ sơ

Mẫu thông báo về mẫu con dấu ?

Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

CÔNG TY LUẬT TNHH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/TB …, ngày   tháng  … năm …

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp …;

- Đoàn Luật sư …;

- Các cơ quan hữu quan.

Công ty Luật TNHH … (sau đây gọi tắt là công ty);

Giấy CNĐKHĐ số: …/TP/ĐKHĐ, cấp ngày …/…/…, tại Sở Tư pháp …;

Mã số thuế: …;

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
  ... Dấu hộp, chất liệu su liền mực, màu mực của con dấu là màu đỏ

Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày … tháng … năm …

Công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu./.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về mẫu con dấu: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu tờ khai đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam

Người yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam lập 01 bộ hồ sơ, bao gồm Tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo 4 ảnh 4x6 chụp chưa quá 6 tháng và bản sao các giấy tờ Giấy tờ về nhân thân của người đó như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp và Giấy tờ làm cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam.

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ, như sau: bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; và Giấy uỷ quyền hoặc Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký ?