Biểu mẫu

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, Luật sư là Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi ?

Hồ sơ

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng luật sư ?

Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày __ tháng __ năm 2024

Số: ____/TB

THÔNG BÁO

“V/v: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư”

Kính gửi: Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng ____ ; Giấy đăng ký hoạt động số: _____/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Đà Nẵng, cấp ngày: __/__/____; Địa chỉ: ____; Điện thoại: ____, Email: ____; Website: ____;

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng đã thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và được cấp Giấy đăng ký hoạt động, cụ thể:

1. Thay đổi nội dung đăng ký địa chỉ trụ sở:

Nội dung đăng ký địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi:

“2. Địa chỉ trụ sở: ___; Điện thoại: __; Email: __”

2. Thay đổi nội dung đăng ký Trưởng Văn phòng luật sư:

Nội dung đăng ký Trưởng Văn phòng luật sư sau khi thay đổi:

“3. Trưởng Văn phòng luật sư:

Họ và tên: __; Giới tính: __; Sinh ngày: __/__/____; CCCD: ____; Ngày cấp: __/__/____; Nơi cấp: ____; Nơi ĐKHKTT: ____; Chứng chỉ hành nghề luật sư số: __.__/TP/LS-CCHN; Ngày cấp: __/__/____; Thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng”.

Vậy, bằng thông báo này, Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục thông báo theo quy định pháp luật;

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giải quyết thuận lợi của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng./.

Trân trọng cảm ơn!

Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

____

Mẫu Thông báo của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?