Biểu mẫu

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, căn cứ vào các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây (Khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012)

Hồ sơ

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc: Ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền”

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012;

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013;

Căn cứ Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 10/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ Thông tư 29/VBHN-NHNN ngày 11/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống khủng bố;   

Căn cứ Công văn số …/STP-BTTP ngày …/…/… của Sở Tư pháp … V/v thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của Công ty Luật TNHH … (sau đây gọi tắt là công ty).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban và bộ phận thuộc Công ty Luật TNHH …, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (th/ hiện);
- Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thay b/cáo);
- Sở Tư pháp … (thay b/cáo);
- Đoàn LS … (thay b/cáo);
- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền: Tải về  

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật tại Đà Nẵng (Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Khoản 6 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021)

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, gồm: những nội dung chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là việc luật sư tự mình nhận vụ, việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động hành nghề và hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể (Khoản 1 Điều 49 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Mẫu Thông báo V/v thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng luật sư

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, Luật sư là Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi (Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.