Biểu mẫu

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Điều 142 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005).

Hồ sơ

Mẫu hợp đồng uỷ quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Số: ... /HĐUQĐKDN/ ... - DMS

Căn cứ Bộ Luật dân sư năm 2005;

Căn cứ nhu cầu và năng lực thực hiện công việc của hai bên;

Hôm nay, ngày .../.../..., tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV ĐMS (Địa chỉ: 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hải Châu, Đà Nẵng), chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi tắt là Bên A):

Họ và tên: ...

Năm sinh: .../.../...

Giấy CMND số ..., cấp ngày .../.../..., nơi cấp ...

Thường trú: ...

Nơi ở hiện tại: ...

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Công ty Luật TNHH MTV ĐMS

Địa chỉ trụ sở: 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hải Châu, Đà Nẵng.

Đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Minh Sơn

Chức vụ: Giám đốc.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng uỷ quyền, như sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên B được đại diện bên A, liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh ..., thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp ... do Bên A làm ..., cụ thể: nộp hồ sơ, nộp lệ phí, nhận phiếu hẹn, nhận kết quả và thực hiện các công việc khác có liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Bên B được giới thiệu cán bộ, nhân viên thuộc Bên B, thực hiện toàn bộ nội dung ủy quyền tại Điều này.

Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên B thực hiện tại Điều này.

Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực, kể từ ngày được hai bên ký kết và hết hiệu lực khi bên B hoàn thành nội dung công việc theo ủy quyền hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật./.

BÊN B
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (Nếu có))

Nguyễn Văn B
BÊN A
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệp: Tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu giấy nhận tiền: được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011).

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và đơn vị sử dụng phố biến trong việc liên hệ công tác,  làm việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin.