Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động, theo mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 có còn đảm bảo đúng với quy định của pháp luật ? các nội dung liên quan về hợp đồng lao động theo quy định pháp luật hiện hành ?

Mẫu hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này (Điểm a Khoản 1 Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).

Tuy nhiên, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003, đã bị thay thế bởi Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013 (Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013). Tiếp theo ngay sau thời điểm này, các nội dung liên quan về hợp đồng lao động được quy định trong các văn bản Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 và Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018.

Các nội dung liên quan về hợp đồng lao động theo quy định pháp luật hiện hành:

Nội dung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 21 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay, thì việc các doanh nghiệp, công ty vẫn còn sử dụng mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, đã bị thay thể bởi văn bản phát luật khác, để thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động là không đảm bảo đúng với quy định pháp luật, các văn bản pháp luật hiện hành không còn quy định về mẫu hợp đồng lao động cụ thể, mà chỉ quy định về nội dung hợp đồng lao động./.

Mẫu hợp đồng lao động ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

12 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật lao động

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2016// Nhóm: Bộ Luật lao động

Dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 May, 2016// Nhóm: Bộ Luật lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam