Biểu mẫu

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên: ______________ ; Giới tính: __________

2. Sinh ngày: _____________

3. Số CCCD/CMND: ________; Ngày cấp: ________ Nơi cấp:___________

4. Số điện thoại: _____________

5. Chỗ ở hiện tại: ______________

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): ________________

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có): __________________

8. Chức vụ/Vị trí công tác:___________________

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  __________________

10. Thời gian có hiệu lực từ: ­­­­­­­­­____________đến__________________

(Thời gian cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/ Thẻ viên chức/ Thẻ ngành)

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân tích cực ủng hộ chủ trương của thành phố Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường (file PDF): Tải về 

Mẫu giấy đi đường (file Word): Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Giám đốc công ty có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu và ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình (Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Mẫu thông báo về mẫu con dấu

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng (Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, căn cứ vào các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây (Khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012)

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, được soạn trên cơ sở các mẫu giấy tờ ban hành theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.