Biểu mẫu

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Phụ lục II-25 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 ?

Hồ sơ

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHỤ LỤC II-25

TÊN DOANH NGHIỆP[1]
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …/GĐN-… [2], ngày  … tháng …  năm 2020

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số:
□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): …

Số giấy chứng thực cá nhân: …

Ngày cấp: …/ …/ … Nơi cấp: … Ngày hết hạn (nếu có): …/ …/ …

Điện thoại (nếu có): … Email (nếu có): …

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …

Mã số doanh nghiệp: …

Đăng ký lần đầu ngày: … / …/ …

Đăng ký thay đổi lần thứ … ngày … / … / …

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngày bắt đầu đăng thông tin: … / … / …

Ngày kết thúc đăng thông tin: … / … / …

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan hữu quan giải quyết, giúp đỡ theo quy định của pháp luật

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)[3]
[4]

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

[1] Ghi tên doanh nghiệp

[2] Ghi địa danh tỉnh/ thành phố nơi ban hành văn bản

[3] Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này

[4] Ghi họ và tên người đại diện theo pháp luật

LIÊN QUAN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân: Được quy định chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh hai thành viên trở lên online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh htv trở lên hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty tnhh htv trở lên online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh một thành viên online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh mtv hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty tnhh mtv online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty hợp danh online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty hợp danh hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty hợp danh online ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần online ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty cổ phần online ?