Biểu mẫu

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Hồ sơ

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (2)

Mẫu số: D 04-THADS Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: … /ĐYC-THA …, ngày … tháng … năm … …

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cục (Chi Cục) Thi hành án dân sự …;

Người yêu cầu thi hánh án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):

- Họ và tên: …

- Địa chỉ: …

- Điện thoại: …

- Email: …

Người được thi hành án:

- Họ tên: …

- Địa chỉ: …

Người phải thi hành án:

- Họ tên: …

- Địa chỉ: …

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

- …

- …

2. Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có:

- …;

- …;

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ... ngày  ... tháng ... năm ... của ...

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ...

…, ngày … tháng … năm …

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu VP.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (2): Tải về

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (2)

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (1)

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)