Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Thay thế Pháp lệnh Trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003), quy định về các nội dung, như: Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài (Điều 2), xác định toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài (Điều 7), mất quyền phản đối (Điều 13), hình thức thoả thuận trọng tài (Điều 16), thoả thuận trọng tài vô hiệu (Điều 18), đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo (Điều 30), thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc (Điều 41), thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về thu thập chứng cứ (Điều 46), nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài (Điều 61) và các nội dung khác.  

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Xác định tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài

Xác định cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài

Thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thỏa thuận trọng tài

Trọng tài viên

Trung tâm trọng tài

Thủ tục khởi kiện

Hội đồng trọng tài

Thay đổi trọng tài viên

Biện pháp khẩn cấp tạm thời

Phiên họp giải quyết tranh chấp

Phán quyết trọng tài

Thi hành phán quyết trọng tài

Hủy phán quyết trọng tài

Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Luật Trọng tài thương mại quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài./.