Tìm kiếm

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Tư vấn Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ?

Kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân ?

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định đối với các trường hợp phải có kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân ?