Tìm kiếm

Mục lục Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014

Mục lục Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2015. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự số 05/2002/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.