Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”.
2 Số: 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/04/2018 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để giải quyết theo thẩm quyền.
3 Số: 951/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 951/NQ-UBTVQH13 ngày 28/05/2015 Phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015. Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
4 Số: 953/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28/05/2015 Thành lập viện kiểm sát nhân dân cấp cao Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015. Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
5 Luật số: 63/2014/QH13 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015, trừ các điều, khoản quy định tại khoản 2 Điều này.
6 Nghị quyết số: 82/2014/QH13 Nghị quyết số: 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 về việc thi hành Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014.