Tìm kiếm

Mục lục Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015

Mục lục Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15/12/2006 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.