Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 07/VBHN-BCA Thông tư số 07/VBHN-BCA ngày 19/11/2018 quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân và những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này.
2 Số: 61/2017/TT-BCA Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
3 Số: 128/2017/NĐ-CP Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
4 Luật số: 99/2015/QH13 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.