Tìm kiếm

Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015

Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.