Tìm kiếm

Mục lục Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018

Mục lục Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Mục lục Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017

Mục lục Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.