Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 57/2020/NĐ-CP Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020
2 Phu luc: NĐ 57/2020/NĐ-CP PHỤ LỤC: Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020
3 95/2018/TT-BTC Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
4 14/2017/TT-BKHCN Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
5 125/2017/NĐ-CP Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
6 PHỤ LỤC III - NĐ 125 Phụ lục III - NĐ 125 Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) Kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
7 PHỤ LỤC II - NĐ 125 PHỤ LỤC II - NĐ 125 Biểu thuế ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
8 122/2016/NĐ-CP Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
9 PHỤ LỤC III - NĐ 122 Phụ lục III - NĐ 122 Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ
10 134/2016/NĐ-CP Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
11 107/2016/QH13 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
12 Số: 182/2015/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 182/2015/TT-BTC NGÀY 16/11/2015 BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
13 Phụ lục: TT182/2015/TT-BTC PHỤ LỤC THÔNG TƯ SỐ: 182/2015/TT-BTC NGÀY 16/11/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
14 45/2005/QH11 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.