Tìm kiếm

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; và được xác thực văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

Quyêt toán thuế hàng năm đối với doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hàng năm doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho doanh nghiệp mới được thành lập ?