Câu hỏi

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Thay thế Chương VIII gồm các điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000), quy định về: Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi, thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế, các hành vi bị cấm, trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em,

Trả lời

... các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi, tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ thủ tục: 

Nuôi con nuôi trong nước:

Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em

Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hệ quả của việc nuôi con nuôi

Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài:

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài

Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi

Chứng nhận việc nuôi con nuôi

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi 

Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi

Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế

Người được nhận làm con nuôi

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài 

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Luật Nuôi con nuôi quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình./. 

Luật Nuôi con nuôi 2010

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, gồm những hiệu định được ký kết với các quốc gia nào ? văn phòng luật sư có thể thông tin về nội dung này ?

Nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài mang quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đang công tác và có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có thể con nuôi tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người Mỹ nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam ?