Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 124/2020/NĐ-CP Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
2 Số: 10/VBHN-VPQH Luật Tố cáo số 10/VBHN-VPQH ngày 17/05/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3 Số: 36/TT-MTTW-BTT Thông tri số: 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân Thông tri này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số 02/TTr- MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4 31/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP NGÀY 10/4/2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
5 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO SỐ 25/2018/QH14 NGÀY 16/12/2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.
6 Số: 81/2014/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ: 81/2014/QĐ-TTg NGÀY 31/12/2014 VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỚI CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG VIỆC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NÔNG DÂN Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015.
7 Số: 06/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 06/2014/TT-TTCP NGÀY 31/10/2014 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Quy trình tiếp công dân;
8 Số: 07/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 07/2014/TT-TTCP NGÀY 31/10/2014 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010
9 Số: 64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
10 Số: 68/2013/TT-BCA Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.
11 Số: 42/2013/QH13 LUẬT TIẾP CÔNG DÂN SỐ: 42/2013/QH13 NGÀY 25/11/2013 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
12 07/2013/TT-TTCP Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.
13 Số: 06/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 06/2013/TT-TTCP NGÀY 30/09/2013 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013.
14 Số: 05/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 05/2013/TT-TTCP NGÀY 29/07/2013 QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.
15 Số: 03/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 03/2013/TT-TTCP NGÀY 10/06/2013 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Thông tư có hiệu lực sau ngày 09 tháng 8 năm 2013.
16 Số: 76/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 76/2012/NĐ-CP NGÀY 03/10/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 và thay thế các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2006
17 75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
18 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
19 Luật số: 03/2011/QH13 Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.