Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (Thay thế Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000), có một số điểm mới đáng lưu ý, như: Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình (Điều 7), điều kiện kết hôn (Điều 8), giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn (Điều 16), thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng (Điều 47), con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân (Điều 88), điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 95) và những quy định cụ thể khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Tư vấn quy định về kết hôn

Tư vấn quyền và nghĩa vụ về nhân thân

Tư vấn đại diện giữa vợ và chồng

Tư vấn chế độ tài sản của vợ và chồng

Tư vấn quy định về ly hôn

Tư vấn thủ tục thuận tình lý hôn

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết

Tư vấn quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Tư vấn xác định cha, mẹ, con

Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

Tư vấn cấp dưỡng

Tư vấn quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

Một số mẫu đơn ly hôn  

Tư vấn Luật Hôn nhân gia đình 2014

Toà án nhân dân tối cao Việt Nam

Luật Hôn nhân gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ./.