Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 667/TCT-TNCN Công văn số 667/TCT-TNCN ngày 27/02/2018 V/v Chính sách thuế TNCN và LPTB đối với tài sản sau ly hôn Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết
2 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực nhưng kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mới xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Thông tư liên tịch này để giải quyết.
3 02a/2015/TT-BTP Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015.
4 126/2014/NĐ-CP Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.
5 52/2014/QH13 Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
6 22/2013/TT-BTP Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2014.
7 24/2013/NĐ-CP Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013
8 1858/UBND-KSTT Công văn số 1858/UBND-KSTT ngày 18/12/2012 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ trong trường hợp phân chia tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân Điều 6; Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001; Điều 121 của Bộ Luật Dân sự năm 2005
9 01/2003/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Nghị quyết này được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2003 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này đều bãi bỏ.
10 02/2000/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2001. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình (năm 1986).
11 01/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 Hướng dẫn các Toà án nhân dân áp dụng một số quy định mới của Luật Hôn nhân và gia đình Khi việc nuôi con nuôi chấm dứt thì những quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa cha mẹ nuôi với con nuôi cũng chấm dứt. Bản án của Toà án về chấm dứt nuôi con nuôi phải được thông báo cho Uỷ ban nhân dân ở cơ sở để ghi vào sổ hộ tịch.