Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 29/2014/TT-BTC Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 12 tháng 4 năm 2014. Bãi bỏ Điều 26, điểm 2.2 khoản 2 Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC và mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC.
2 20/2014/TT-BTC Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014
3 7581/TB-TCHQ Thông báo số 7581/TB-TCHQ ngày 10/12/2013 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tổng cục về việc thực hiện điều 17 thông tư số 128 Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì các đơn vị chủ động phối hợp xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tài chính để xử lý.
4 187/2013/NĐ-CP Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2014, thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006
5 128/2013/TT-BTC Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11//2013
6 2413/TCHQ-GSQL Công văn số 2413/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2013 V/v nhập khẩu xe ôtô dưới dạng quà biếu tặng Tổng cục Hải quan thông báo với Bộ Công Thương tình hình nhập khẩu ôtô, xe máy dưới dạng quà biếu tặng nêu trên để có biện pháp quản lý phù hợp
7 87/2012/NĐ-CP Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
8 156/2011/TT-BTC Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 Ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
9 Phụ lục I Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
10 205/2010/TT-BTC Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký
11 87/2010/NĐ-CP Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010
12 19/2009/TT-BCT Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/07/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
13 04/2007/TT-BTM Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại
14 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng Thông tư này có hiệu lực thực hiện từ 01 tháng 5 năm 2006.
15 154/2005/NĐ-CP Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001
16 101/2001/NĐ-CP Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002
17 3843/TCHQ-GSQL Công văn số 3843/TCHQ-GSQL ngày 17/8/2000 hướng dẫn thực hiện quy chế về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài Nhận được văn bản này đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho triển khai thực hiện