Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

22 Jun, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thay đổi thành viên, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, vốn điều lệ của doanh nghiệp


Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

22 Jun, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng


Thành lập tổ chức tín dụng tại Việt Nam

03 May, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng tại Việt Nam


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa diểm kinh doanh tại Đà Nẵng

02 May, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng


Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài ?

30 Apr, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giẩy tờ tài liệu của nước ngoài, khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Phá sản doanh nghiệp tại Đà Nẵng

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phá sản


Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý, kế toán tài chính


Mẫu điều lệ nhóm công ty tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ nhóm công ty, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con tại Việt Nam