Dịch vụ y tế và xã hội

04 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ y tế và xã hội tại Việt Nam


Dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan

04 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan tại Việt Nam


Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

04 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao tại Việt Nam


Dịch vụ vận tải

04 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ vận tải tại Việt Nam


Bất động sản

03 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam


Sản xuất, kinh doanh hàng hóa

03 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam


Nông lâm ngư nghiệp

03 Sep, 2020// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh nông lâm ngư nghiệp tại Việt Nam


Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài ?

08 Sep, 2017// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký đầu tư trực tiếp từ Nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài ?


Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam

20 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty ở Việt Nam


Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP tại Việt Nam

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP tại Việt Nam


Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC tại Việt Nam

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài và các bên tham gia ký kết hợp đồng BCC tại Việt Nam


Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Các dự án đầu tư phải có quyết định về chủ trương đầu tư của Quốc hội Việt Nam ?


Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có thẩm quyết quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nào ?


Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nào ?


Nguyên tắc và hình thức đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài ?

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc và hình thức như thế nào ?


Triển khai hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

18 May, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam triển khai thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài như thế nào ?


Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Danh mục các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

31 Mar, 2016// Nhóm: Luật Đầu tư tại Việt Nam

Các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam danh cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài