Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (Thay thế Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006), có các quy định mới nổi bật, như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 2), các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 17), trách nhiệm của người sử dụng lao động (Điều 21), thời gian hưởng chế độ khi sinh con (Điều 34), chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ (Điều 35), điều kiện hưởng lương hưu (Điều 54), bảo hiểm xã hội một lần (Điều 60), mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 85), mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động (Điều 86), mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Điều 87) và nhiều quy định mới cụ thể khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Các chế độ bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Các hành vi bị nghiêm cấm

Quyền của người lao động

Trách nhiệm của người lao động

Quyền của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Mức hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Trợ cấp một lần

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Điều kiện hưởng lương hưu

Mức lương hưu hằng tháng

Bảo hiểm xã hội một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng 

Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội./.