Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về việc báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Trả lời

Chào bạn! 

Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 1 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011).

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011).

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012).

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán bắt buộc./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN