Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công do doanh nghiệp chi trả cho cá nhân cư trú, không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, nhưng thực hiện các công việc của doanh nghiệp thông qua hình thức ký kết hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc với doanh nghiệp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chào bạn!

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

(Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công của cá nhân tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

09 Jan, 2019// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam