Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh chưa được giới thiệu chính thức

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu có mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh không còn lưu tại cơ quan, tổ chức lập, công chứng, chứng thực ?


Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu có mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh không còn lưu tại cơ quan, tổ chức lập, công chứng, chứng thực ?


Chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận áp dụng đối với các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Anh

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Singapore

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Singapore?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Nhật Bản

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Nhật Bản?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Mỹ

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Mỹ?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Canada

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Canada?


Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Pháp

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Pháp?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận ?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Australia lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Australia lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Anh lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Anh lập, cấp hoặc xác nhận?


Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận

21 May, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận?