Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đang triển khai thủ tục đầu tư tại Việt Nam, nên muốn được Luật sư tại Việt Nam tư vấn quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài được cơ quan hoặc người có thẩm quyền của nước ngoài công chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam thực hiện tư vấn quy định của pháp luật về hợp pháp hoá lãnh sự, theo các nội dung sau đây:

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Việc hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu (Điều 3 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam:

Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước. Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan của Bộ Ngoại giao được giao thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước (Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012).

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài (Điều 5 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao:

Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định; Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận; 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên; 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Bộ Ngoại giao (Điều 14 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định; Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;  01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm; 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên; 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Cơ quan đại diện (Điều 15 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011).

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam và áp dụng cho phù hợp./.

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Chứng nhận lãnh sự là gì ?

Chứng nhận lãnh sự là gì ?

14 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng

06 Jul, 2017// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Tư vấn thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

09 May, 2017// Nhóm: Thành lập công ty vốn nước ngoài

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam