Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

“Hộ kinh doanh” là cơ sở sản xuất, kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

“Phương pháp kê khai” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.

“Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai (Khoản 1, 3 và 4 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021);

Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế (Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021);

Như vậy, kể từ ngày 01/08/2021, Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 có hiệu lực thi hành, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai./. 

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

23 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm