Mã ngành theo VSIC

Mã ngành theo VSIC

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng hướng dẫn tra cứu, ghi mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, mã ngành kinh tế Việt Nam, mã ngành theo VISIC ? 

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Mã ngành theo VSIC: 

Tổng điều tra cơ sở kinh tế (Tổng điều tra kinh tế) được tiến hành lần đầu tiên ở Việt nam vào năm 1995, lần thứ 2 vào năm 2002, và lần thứ 3 vào năm 2007. Tổng điều tra kinh tế được tiến hành 5 năm/lần (Luật Thống kê). Năm 2012 sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế lần thứ 4. Những năm có đuôi 2 và 7 sẽ tiến hành Tổng điều tra kinh tế. Tổng điều tra kinh tế lần thứ nhất đã thống kê được hơn 2 triệu đơn vị cơ sở; Tổng điều tra kinh tế lần thứ 2 tăng lên gần 3 triệu; và Tổng điều tra kinh tế lần thứ 3 tăng lên trên 4 triệu đơn vị cơ sở. Kết quả tổng điều tra kinh tế đã tạo ra bộ số liệu khá chi tiết theo ngành kinh tế theo địa bàn từ cấp xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố đến cấp quốc gia. 

Để có được bức tranh về cơ sở kinh tế theo ngành và theo địa bàn nói trên là do sử dụng Bảng phân ngành kinh tế của Việt Nam để tổng hợp, phân loại các thông tin thu được từ các đơn vị cơ sở theo mã ngành kinh tế. 

Tổng điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 sử dụng Bảng phân ngành kinh tế ban hành lần đầu tiên vào năm 1994 (gọi tắt là VSIC94) trên cơ sở Bảng phân ngành chuẩn quốc tế phiên bản 3.0(1)

Tổng điều tra lần thứ 3 sử dụng Bảng phân ngành kinh tế mới ban hành năm 2007 (gọi tắt là VSIC07). VSIC07 được phát triển trên nền tảng của ISIC phiên bản 4.0 và tương thích hoàn toàn với ISIC4.0 ở cấp độ 3 chữ số(2)

Ghi chú: (1) Bảng phân ngành kinh tế, NXB Thống kê, năm 1994. (2) Bảng phân ngành kinh tế Việt Nam, NXB Thống kê, năm 2007.

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, mã ngành theo VSIC, ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007, gồm 05 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành kinh tế được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành kinh tế được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành kinh tế được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;

Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành kinh tế được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;

Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành kinh tế được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư DMS

Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng ?

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?

Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?