Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thủ tục thành lập công ty tnhh htv tại Đà Nẵng, trường hợp có 01 thành viên góp vốn bằng tài sản là sản phẩm phần mềm ?

Tài sản góp vốn:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam (Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn:

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ (Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Định giá tài sản góp vốn:

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận (Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Hóa đơn, chứng từ:

Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản (Điểm 2.15 Phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

Kê khai, tính, nộp thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản (Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013).

Kê khai, tính, nộp thuế TNDN:

Khoản 1 Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC);

Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

10 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

09 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Các tổ chức, cá nhân nào không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

08 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

07 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp ?

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp ?

05 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Giải thể công ty, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty ?