Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Nhà đầu tư nước ngoài là công ty kiểm toán nước ngoài, có được phép thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, dưới hình thức góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ? Nhà đầu tư nước ngoài có được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (công ty FDI) hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới hình thức: góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kiểm toán (Khoản 1 Điều 36 Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn; Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề; Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ; Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề (Khoản 1 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập số 11/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015).

Vốn pháp định:

Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn là 3 (ba) tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam (Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019).

Tỷ lệ vốn góp của thành viên:

Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 03/VBHN-BTC ngày 14/01/2019).

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam dưới hình thức góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, không được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (công ty FDI) hoạt động kiểm toán tại Việt Nam./.

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

03 Jun, 2022// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam ?

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12 Mar, 2018// Nhóm: Luật Kiểm toán độc lập

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam